Русская версия

Українська версія

Циркон [Укр]

АвтоР: admin | 23 Май 2014

ЦирконЗа хімічним складом циркон є силікат цирконію. Назва “циркон” походить від арабського або перського zar – золото і gun – колір.

Циркон зазвичай злегка радіоактивний через те що він містить домішки радіоактивних речовин. Через його радіоактивності, його використовує для вивчення геологічного минулого нашої планети. Це найстаріший відомий мінерал нашої планети.

Циркон є одним з найважчих каменів, а це означає, що він буде виглядати менше, ніж багато інших камені такої ж ваги.

Природний Циркон з хорошим кольором і прозорістю є рідкістю; більшість кристали циркону є непрозорими.

Колір циркону дуже різноманітний: зазвичай бурий, червоно-бурий, помаранчевий, жовтий, темно-зелений до чорного, рідко безбарвний. Дуже рідко циркон зустрічається в природі блакитний.

Циркон символізує невинність, чистоту і сталість !

Циркон є каменем сили, який здатний привести вашу доброчесність у стан гармонії з всесвіту. Циркон сприяє стабілізації на всіх рівнях, в тому числі фізичному, емоційному, ментальному та духовному.

Циркон збільшує рівень духовної енергії і допомагає інтегрувати духовну енергію у фізичну реальність. Це сприяє прояву ваших бажань на матеріальному рівні.

Астрологічний знак: Лев, Діва, Стрілець.

Topics: [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Діва), [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Лев), [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Стрілець), [Укр] Мінерали і Метали (Ц), Всі статті [Укр] | Ваш отзыв »

Циркон

АвтоР: admin | 23 Май 2014

ЦирконПо химическому составу циркон представляет собой силикат циркония. Название “циркон” произошло от арабского или персидского zar – золото и gun – цвет.

Циркон обычно слегка радиоактивный из-за того что он содержит примеси радиоактивных веществ. Из-за его радиоактивности, его использует для изучения геологического прошлого нашей планеты. Это старейший известный минерал нашей планеты.

Циркон является одним из самых тяжелых камней, а это значит, что он будет выглядеть меньше, чем многие другие камни такого же веса.

Природный Циркон с хорошим цветом и прозрачностью является редкостью; большинство кристаллы циркона являются непрозрачными.

Цвет циркона весьма разнообразен: обычно бурый, красно-бурый, оранжевый, желтый, темно-зеленый до черного, редко бесцветный. Очень редко циркон встречается в природе голубой.

Циркон символизирует невинность, чистоту и постоянство!

Циркон является камнем силы, который способен привести вашу добродетель в состояние гармонии с вселенной. Циркон способствует стабилизации на всех уровнях, в том числе физическом, эмоциональном, ментальном и духовном.

Циркон увеличивает уровень духовной энергии и помогает интегрировать духовную энергию в физическую реальность. Это способствует проявлению ваших желаний на материальном уровне.

Астрологический знак: Лев, Дева, Стрелец.

Topics: Все статьи [Ру], Зодиак - Минералы и Металлы (Дева), Зодиак - Минералы и Металлы (Лев), Зодиак - Минералы и Металлы (Стрелец), Минералы и Металлы (Ц) | Ваш отзыв »

Цинкіт [Укр]

АвтоР: admin | 20 Май 2014

ЦинкитЦинкіт – рідкісний мінерал класу простих оксидів, оксид цинку.

Колір цинкіта зазвичай червоний, червоно -коричневий. Однак зустрічається цинкіт світло-зелений, безбарвний.

Цинкіт зміцнює зв’язки фізичного світу з тонким світом.

Він стимулює електричні струми всередині вашого тіла і допомагає видалити або розсіювати енергетичні блоки.

Цинкіт полегшує встановлення контакту між людьми, він об’єднує людей однодумців разом і сприяє формуванню групи співпраці. Він також корисний для зміцнення дружнього ставлення на фізичному плані, особливо між різностатевими партнерами.

Також вважається, що носіння прикрас, в яких використовується цинкіт, може підвищити сексуальну енергію. Здатність цинкіта підвищувати сексуальну енергію використовується магами в роботі для залучення, а також посилення любові і сексуального потягу.

Вважається, що помаранчевий цинкіт надає особливо сильний позитивний вплив на розвиток творчих здібностей, особливо він корисний тим, хто займається образотворчим творчістю і для письменників.

Цинкіт має дуже сильну і яскраву енергетику, тому навіть крихітний шматочок принесе вам гарні результати.

Знак зодіаку: Телець, Терези.

Topics: [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Телець), [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Терези), [Укр] Мінерали і Метали (Ц), Всі статті [Укр] | Ваш отзыв »

Цинкит

АвтоР: admin | 20 Май 2014

ЦинкитЦинкит – редкий минерал класса простых окислов, оксид цинка.

Цвет цинкита обычно красный, красно-коричневый. Однако встречается цинкит светло-зеленый, бесцветный.

Цинкит укрепляет связи физического мира  с тонким миром.

Он стимулирует электрические токи внутри вашего тела и помогает удалить или рассеивать энергетические блоки.

Цинкит облегчает установление контакта между людьми, он объединяет людей единомышленников вместе и способствует формированию группы сотрудничества. Он также полезен для укрепления дружественного отношения на физическом плане, особенно между разнополыми партнерами.

Также считается, что ношение украшений, в которых используется цинкит, может повысить сексуальную энергию. Способность цинкита повышать сексуальную энергию используется магами в работе для привлечения, а также усиления любви и сексуального влечения.

Считается, что оранжевый цинкит оказывает особенно сильное положительное влияние на развитие творческих способностей, особенно он полезен тем, кто занимается изобразительным творчеством и для писателей.

Цинкит имеет очень сильную и яркую энергетику, поэтому даже крошечный кусочек принесет вам хорошие результаты.

Знак зодиака: Телец, Весы.

Topics: Все статьи [Ру], Зодиак - Минералы и Металлы (Весы), Зодиак - Минералы и Металлы (Телец), Минералы и Металлы (Ц) | Ваш отзыв »

Вульфеніт [Укр]

АвтоР: admin | 18 Май 2014

ВульфенитЗа хімічним складом вульфеніт являє собою молібдат свинцю. Вульфеніт отримав свою назву за прізвищем австрійського минералога А. Вульф.

Колір жовтий, оранжево-жовтий або оранжево-червоний.

Вульфеніт камінь оригінальності, в результаті чого нові творчі ідеї та концепції, які в підсумку будуть оформлені візуально і письмові.

Вульфеніт сприяє прийняттю негативних аспектів, які існують в світі, що дозволяє нам визнати проблеми і не дозволяє їм перешкоджати або обмежувати наш прогрес.

Вульфеніт полегшує перехід між фізичним і астральному плані, полегшуючи тим самим роботу з тонким світом.

Він полегшує роботу тим хто практикує білу магію. він створює сильну зв’язок між основними структурами і вищими вимірами, що дозволяє створювати канал вібрацій на Землю і для настройки з вищими вимірами. Використовуйте його для підключення з вищими істотами і вищим я. Він також стимулює зв’язок між душами на Землі, які погодилися зустрітися знову в цьому житті.

Вульфеніт допомагає стимулюють обмін речовин, посилює сексуальну функцію і задоволення.

Астрологічний знак: Стрілець.

Topics: [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Стрілець), [Укр] Мінерали і Метали (В), Всі статті [Укр] | Ваш отзыв »

Вульфенит

АвтоР: admin | 18 Май 2014

ВульфенитПо химическому составу вульфенит представляет собой молибдат свинца. Вульфенит получил свое название по фамилии австрийского минералога А. Вульфена.

Цвет желтый, оранжево-желтый или оранжево-красный.

Вульфенит камень оригинальности, в результате чего новые творческие идеи и концепции, которые в итоге будут оформлены визуально и письменные.

Вульфенит способствует принятию негативных аспектов, которые существуют в мире, что позволяет нам признать проблемы и не позволяет им препятствовать или ограничивать наш прогресс.

Вульфенит облегчает переход между физическим и астральном плане, облегчая тем самым работу с тонким миром.

Он облегчает работу тем кто практикует белую магию. он создает сильную связь между основными структурами и более высокими измерениями, что позволяет создавать канал вибраций на Землю и для настройки с высшими измерениями. Используйте его для подключения с высшими существами и высшим я. Он также стимулирует связь между душами на Земле, которые согласились встретиться вновь в этой жизни.

Вульфенит помогает стимулируют обмен веществ, усиливает сексуальную функцию и удовольствие.

Астрологический знак: Стрелец.

Topics: Все статьи [Ру], Зодиак - Минералы и Металлы (Стрелец), Минералы и Металлы (В) | Ваш отзыв »

Вівіаніт (Синя земля, Синя залізна болотна руда) [Укр]

АвтоР: admin | 17 Май 2014

Вивианит (Синяя земля, Синяя железная болотная руда)Вівіаніт – водний фосфат заліза.

Колір: безбарвний, індигово-синій, синьо-зелений, зелений, чорно-зелений, чорний.

Інші назви – “синя земля”, “синя залізна болотна руда”.

Вівіаніт відмінно підходить для медитації, він допомагає вам легко заспокоїти свій розум і бути відкритим для отримання повідомлень з вашого серця. Він допомагає видалити негативні думки, також він діє благотворно на енергетику і ауру, також через свого благотворного впливу на серцеву чакру, він дуже гарний для вашого серця, як на фізичному, так і емоційному рівні.

Вівіаніт допомагає видалити з вашої свідомості звичку самобичування, допомагає зцілити емоційні рани нанесені собі раніше із за своєї низької самооцінки, а також покращує вашу низьку самооцінку.

Вівіаніт допомагаючи вам побачити любов пронизливий весь світ, вона дійсно пов’язує все і є основою всього. Це камінь миру, любові, співчуття, турботи і духовного просвітлення.

Вівіаніт є потужним цілителем, який запускає у вашому організмі процес самовідновлення. Він стимулює процес загоєння вашого тіла при різних хворобах і травмах, і допомагає засвоєнню заліза, що робить його корисним у лікуванні анемії.

Астрологічний знак: Змієносця.

Topics: [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Змієносець), [Укр] Мінерали і Метали (Б), [Укр] Мінерали і Метали (В), [Укр] Мінерали і Метали (З), [Укр] Мінерали і Метали (Р), [Укр] Мінерали і Метали (С), Всі статті [Укр] | Ваш отзыв »

Вивианит (Синяя земля, Синяя железная болотная руда)

АвтоР: admin | 17 Май 2014

Вивианит (Синяя земля, Синяя железная болотная руда)Вивианит – водный фосфат железа.

Цвет: бесцветный, индигово-синий, сине-зеленый, зеленый, черно-зеленый, черный.

Другие названия – “синяя земля”, “синяя железная болотная руда”.

Вивианит отлично подходит для медитации, он помогает вам легко успокоить свой ум и быть открытым для получения сообщений из вашего сердца. Он помогает удалить негативные мысли, также он действует благотворно  на энергетику и ауру, также  из-за своего благотворного влияния на сердечную чакру, он очень хорош для вашего сердца, как на физическом, так и эмоциональном уровне.

Вивианит помогает удалить из вашего сознания привычку самобичевания, помогает исцелить эмоциональные раны нанесенные себе ранее из за своей низкой самооценки, а также улучшает вашу низкую самооценку.

Вивианит помогая вам увидеть любовь пронизывающую весь мир, она действительно связывает все и являются основой всего. Это камень мира, любви, сострадания, заботы и духовного просветления.

Вивианит является мощным целителем, который запускает в вашем организме процесс самовосстановления. Он стимулирует процесс заживления вашего тела при различных болезнях и травмах, и помогает усвоению железа, что делает его полезным в лечении анемии.

Астрологический знак: Змееносца.

Topics: Все статьи [Ру], Зодиак – Минералы и Металлы (Змееносец), Минералы и Металлы (Б), Минералы и Металлы (В), Минералы и Металлы (Ж), Минералы и Металлы (З), Минералы и Металлы (Р), Минералы и Металлы (С) | Ваш отзыв »

Варисцит або Юталит [Укр]

АвтоР: admin | 16 Май 2014

Варисцит или ЮталитВарисцит досить рідкісний камінь, який відбувається в різні відтінки зеленого кольору. Варисцит за хімічним складом презентує собою водний фосфат алюмінію, але іноді він піддається зміні з утворенням інших фосфатів (найчастіше крандалліта, CaAl 3 ( PO4) 2 (OH) 5 – H2 O). Варисцит був названий за місцем знахідки Фортланде (давня назва Барісція ) в Центральній Європі. Синонім “юталит” – за назвою штату Ютта, де він також був виявлений.

Колір варисцита яблучно-зелений, зелений, темно-зелений, блакитний.

Варисцит часто використовують при практиці магії “Землі”, щоб з’єднатися з енергіями землі. Вважається наприклад якщо в практиці біолокації, використовувати маятник з варисцита, сприяючи тим самим з’єднанню з енергіями землі, полегшується пошук силових ліній і геопатогенних зон.

Цей камінь відомий своїм чудовим заспокійливим властивістю, а також його здатністю вирівняти і збалансувати зв’язок між тонким і фізичним світами.

Варисцит відмінно підходить, коли вам потрібно знайти в собі сили, щоб продовжувати йти, коли здається що всі проти вас, і ви повинні знайти спосіб і сили вибратися з цієї халепи. Варисцит дає вам енергію для того щоб продовжити боротися.

Варисцит є відмінним каменем для медитації. Він використовується для того щоб розширити свою інтуїцію і екстрасенсорні здібності.

Цілителі його використовують для лікування імпотенції, безпліддя, а також щоб поліпшити кровообіг.

Астрологічний знак: Телець, Близнюки, Скорпіон.

Topics: [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Близнюки), [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Скорпіон), [Укр] Зодіак - Мінерали і Метали (Телець), [Укр] Мінерали і Метали (В), [Укр] Мінерали і Метали (Ю), Всі статті [Укр] | Ваш отзыв »

Варисцит или Юталит

АвтоР: admin | 16 Май 2014

Варисцит или ЮталитВарисцит довольно редкий камень, который происходит в различные оттенки зеленого цвета. Варисцит по химическому составу предсавляет собой водный фосфат алюминия, но иногда он подвергается изменению с образованием других фосфатов (чаще всего крандаллита, CaAl 3(PO4)2(OH)5-H2 O). Варисцит был назван по месту находки Фортланде (древнее название Барисция) в Центральной Европе. Синоним “юталит” – по названию штата Ютта, где он также был обнаружен.

Цвет варисцита яблочно-зеленый, зеленый, темно-зеленый, голубой.

Варисцит часто используют при практике магии “Земли”, чтобы соединиться с энергиями земли.  Считается к примеру если в практике биолокации, использовать маятник из варисцита, способствуя тем самым соединению с энергиями земли, облегчается поиск силовых линий и геопатогенных зон.

Этот камень известен своим замечательным успокаивающим свойством, а также его способностью выровнять и сбалансировать связь между тонким и физическим мирами.

Варисцит отлично подходит, когда вам нужно найти в себе силы, чтобы продолжать идти, когда кажется что все против вас, и вы должны найти способ и силы выбраться из этой передряги. Варисцит дает вам энергию для того чтобы продолжить бороться.

Варисцит является отличным камнем для медитации. Он используется для того чтобы расширить свою интуицию и экстрасенсорные способности.

Целители его используют для лечения импотенции, бесплодия, а также чтобы улучшить кровообращение.

Астрологический знак: Телец, Близнецы, Скорпион.

Topics: Все статьи [Ру], Зодиак - Минералы и Металлы (Близнецы), Зодиак - Минералы и Металлы (Скорпион), Зодиак - Минералы и Металлы (Телец), Минералы и Металлы (В), Минералы и Металлы (Ю) | Ваш отзыв »


« Раньше